รายงานผู้ป่วย Papillary eccrine adenoma (en translation)
Year of publication
Research topics
2554

รายงานผู้ป่วย Papillary eccrine adenoma (en translation)

ปีที่ตีพิมพ์ : 2554 ปีที่ : 27 ฉบับที่ : 3 หน้าที่ : 221-225 ประเภท: case report

Journal : วารสารโรคผิวหนัง

Keyword : โรคตุ่มน้ำจากการแพ้แสง

2 view