รายงานผู้ป่วย Hunter syndrome (en translation)
Year of publication
Research topics
2547

รายงานผู้ป่วย Hunter syndrome (en translation)

ปีที่ตีพิมพ์ : 2547 ปีที่ : 20 ฉบับที่ : 3 หน้าที่ : 148-156 ประเภท: case report

Journal : วารสารโรคผิวหนัง

Keyword : Hunter syndrome, mucopolysaccharide, โรคฮันเตอร์, สารมิวโคโพลีแซคคาไรด์, 2004

3 view