รายงานผู้ป่วยโรค RELAPSING POLYCHONDRITIS (en translation)
Year of publication
Research topics
2555

รายงานผู้ป่วยโรค RELAPSING POLYCHONDRITIS (en translation)

ปีที่ตีพิมพ์ : 2555 ปีที่ : 28 ฉบับที่ : 3 หน้าที่ : 182-189 ประเภท: case report

Journal : วารสารโรคผิวหนัง

Keyword : Relapsing Polychondritis, 2012

5 view