รายงานผู้ป่วยโรค MUCINOUS ECCRINE CARCINOMA (en translation)
Year of publication
Research topics
2553

รายงานผู้ป่วยโรค MUCINOUS ECCRINE CARCINOMA (en translation)

ปีที่ตีพิมพ์ : 2553 ปีที่ : 26 ฉบับที่ : 4 หน้าที่ : 219-222 ประเภท: case report

Journal : วารสารโรคผิวหนัง

Keyword : Mucinous eccrine carcinoma, eyelids tumor, เนื้องอกใต้เปลือกตา, 2010

2 view