รายงานผู้ป่วยโรค GROVER’S DISEASE (en translation)
Year of publication
Research topics
2554

รายงานผู้ป่วยโรค GROVER’S DISEASE (en translation)

ปีที่ตีพิมพ์ : 2554 ปีที่ : 27 ฉบับที่ : 4 หน้าที่ : 320-324 ประเภท: case report

Journal : วารสารโรคผิวหนัง

Keyword : Grover's disease, Transient acantholytic dermatosis,โรคโกรเว่อร์, 2011

2 view