รายงานผู้ป่วยโรค Eccrine poromatosis (en translation)
Year of publication
Research topics
2552

รายงานผู้ป่วยโรค Eccrine poromatosis (en translation)

ปีที่ตีพิมพ์ : 2552 ปีที่ : 25 ฉบับที่ : 3 หน้าที่ : 191-196 ประเภท: case report

Journal : วารสารโรคผิวหนัง

Keyword : Eccrine poromatosis, Multiple Eccrine poromas, เนื้องอกท่อต่อมเหงื่อส่วนปลาย, 2009

2 view