รายงานผู้ป่วยโรค Angiolymphiod hyperplasia with eosinophilia (en translation)
Year of publication
Research topics
2556

รายงานผู้ป่วยโรค Angiolymphiod hyperplasia with eosinophilia (en translation)

Angiolymphoid Hyperplasia with Eosinophilia (ALHE) เป็นเนื้องอกของเส้นเลือดชนิดหนึ่ง ที่พบได้ไม่บ่อย และยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด โดยที่รอยโรคพบบ่อยที่บริเวณศีรษะ ใบหน้า และลำคอ มักไม่พบบริเวณแขนหรือขา รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอผู้ป่วยหญิงไทย อายุ 36 ปี ที่มาด้วยรอยโรคของ ALHE ที่บริเวณแขนขวา ตรวจพบระดับ IgE ในเลือดสูง ลักษณะทางจุลพยาธิวิทยาเข้าได้กับ ALHE ชัดเจน การย้อมพิเศษชิ้นเนื้อพบว่าให้ผลบวกต่อ marker ของ capillary แต่ให้ผลลบต่อ lymphatic และ HHV8 และไม่พบ ateriovenous shunt

ปีที่ตีพิมพ์ : 2556 ปีที่ : 29 ฉบับที่ : 2 หน้าที่ : 130-135 ประเภท: case report

Journal : วารสารโรคผิวหนัง

Keyword : โรค Angiolymphoid Hyperplasia with Eosinophilia(ALHE), เนื้องอกของเส้นเลือด, 2013

3 view