รายงานผู้ป่วยที่มาด้วยผื่นทางผิวหนังในโรค NODAL FOLLICULAR LYMPHOMA (en translation)
Year of publication
Research topics
2555

รายงานผู้ป่วยที่มาด้วยผื่นทางผิวหนังในโรค NODAL FOLLICULAR LYMPHOMA (en translation)

ปีที่ตีพิมพ์ : 2555 ปีที่ : 28 ฉบับที่ : 4 หน้าที่ : 269-276 ประเภท: case report

Journal : วารสารโรคผิวหนัง

Keyword : Follicular lymphoma, skin involvement, prognosis, treatment, มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดฟอลลิคูลา, การพยากรณ์โรค, การรักษา, 2012

3 view