พิษสารหนูเรื้อรังรุนแรง:ร่องรอยทางคลินิกสู่การศึกษาทางระบาดวิทยา (en translation)
Year of publication
Research topics
2531

พิษสารหนูเรื้อรังรุนแรง:ร่องรอยทางคลินิกสู่การศึกษาทางระบาดวิทยา (en translation)

ปีที่ตีพิมพ์ : 2531 ปีที่ : 13 ฉบับที่ : 5 หน้าที่ : 279-281 ประเภท: case report

Journal : วารสารกรมการแพทย์

Keyword : พิษสารหนูเรื้อนังรุนแรง, Arsenic, 1988

1 view