ผิวพรรณและโรคผิวหนังในผู้สูงอายุ (en translation)
Year of publication
Research topics
2547

ผิวพรรณและโรคผิวหนังในผู้สูงอายุ (en translation)

ปีที่ตีพิมพ์ : 2547 ปีที่ : 29 ฉบับที่ : 5 หน้าที่ : 334-343 ประเภท: guideline

Journal : วารสารกรมการแพทย์

Keyword : โรคผิวหนังในผู้สูงอายุ, 2004

2 view