ผลของภาชนะบรรจุต่อความคงสภาพของยา 5% LCD in Betamethasone cream (en translation)
Year of publication
Research topics
2551

ผลของภาชนะบรรจุต่อความคงสภาพของยา 5% LCD in Betamethasone cream (en translation)

ปีที่ตีพิมพ์ : 2551 ปีที่ : 33 ฉบับที่ : 1 หน้าที่ : 60-67 ประเภท: research

Journal : วารสารกรมการแพทย์

Keyword : container types, stability 5% LCD betamethasone cream, ความคงตัวของยา 5% LCD in Betamethasone cream ภาชนะบรรจุ, 2008

16 view