top
ผลการศึกษาพยาธิวิทยาในโรค arsenical keratosis
ปีที่ตีพิมพ์
ชื่อบทความงานวิจัย
2543

ผลการศึกษาพยาธิวิทยาในโรค arsenical keratosis

ปีที่ตีพิมพ์ : 2543 ปีที่ : 16 ฉบับที่ : 3 หน้าที่ : 105-113 ประเภท: research

วารสาร : วารสารโรคผิวหนัง

Keyword : arsenical keratosis, parakeratosis, hypogranulosis, tonofilament, 2000

5 view