ปานของเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน (en translation)
Year of publication
Research topics
2531

ปานของเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน (en translation)

ปีที่ตีพิมพ์ : 2531 ปีที่ : 13 ฉบับที่ : 5 หน้าที่ : 283-285 ประเภท: case report

Journal : วารสารกรมการแพทย์

Keyword : ปานของเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน, Connective tissue naevi, 1988

4 view