ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อภาวะสุขภาพจิตของผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน: กรณีศึกษาสถาบันโรคผิวหนัง (en translation)
Year of publication
Research topics
2549

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อภาวะสุขภาพจิตของผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน: กรณีศึกษาสถาบันโรคผิวหนัง (en translation)

ปีที่ตีพิมพ์ : 2549 ปีที่ : 31 ฉบับที่ : 1 หน้าที่ : 62-67 ประเภท: research

Journal : วารสารกรมการแพทย์

Keyword : psoriasis, mental health, ภาวะสุขภาพจิต, โรคสะเก็ดเงิน, 2006

4 view