ซาคอยดัลกรานูโลม่าจากสิ่งแปลกปลอม: รายงานผู้ป่วย 1 ราย (en translation)
Year of publication
Research topics
2531

ซาคอยดัลกรานูโลม่าจากสิ่งแปลกปลอม: รายงานผู้ป่วย 1 ราย (en translation)

ปีที่ตีพิมพ์ : 2531 ปีที่ : 13 ฉบับที่ : 5 หน้าที่ : 291-293 ประเภท: case report

Journal : วารสารกรมการแพทย์

Keyword : ซาคอยดัลกรานูโลม่าจากสิ่งแปลกปลอม, foreign body sarcoidal granuloma, 1988

3 view