ค่าเฉลี่ยของ minimal erythema dose ในผู้ป่วยที่มีระดับสีผิวแตกต่างกัน (en translation)
Year of publication
Research topics
2548

ค่าเฉลี่ยของ minimal erythema dose ในผู้ป่วยที่มีระดับสีผิวแตกต่างกัน (en translation)

ปีที่ตีพิมพ์ : 2548 ปีที่ : 30 ฉบับที่ : 1 หน้าที่ : 17-22 ประเภท: research

Journal : วารสารกรมการแพทย์

Keyword : minimal erythema dose, skin type, สีผิว, 2005

4 view