ค่าความเป็นกรด่างของผิวหนังหลังล้างด้วยสบู่เหลว น้ำประปา และน้ำกลั่น ณ เวลาต่างๆ (en translation)
Year of publication
Research topics
2553

ค่าความเป็นกรด่างของผิวหนังหลังล้างด้วยสบู่เหลว น้ำประปา และน้ำกลั่น ณ เวลาต่างๆ (en translation)

ปีที่ตีพิมพ์ : 2553 ปีที่ : 35 ฉบับที่ : 2 หน้าที่ : 86-93 ประเภท: research

Journal : วารสารกรมการแพทย์

Keyword : pH, liquid soap, ความเป็นกรดด่าง, สบู่เหลว, 2010

4 view