คุณภาพชีวิตในผู้ป่วยเซปโบริค เดอร์มาไตติส (en translation)
Year of publication
Research topics
2554

คุณภาพชีวิตในผู้ป่วยเซปโบริค เดอร์มาไตติส (en translation)

ปีที่ตีพิมพ์ : 2554 ปีที่ : 36 ฉบับที่ : 4 หน้าที่ : 252-259 ประเภท: research

Journal : วารสารกรมการแพทย์

Keyword : Quality of life, seborrheic dermatitis, คุณภาพชีวิต, โรคเซปโบริค เดอร์มาไตตีส, 2012

5 view