ความสัมพันธ์ระหว่างระดับ C3 กับแอนตินิวเคลีย แอนติบอดีในผู้ป่วยโรคเอส แอล อี จำนวน 220 ราย ของสถาบันโรคผิวหนัง (en translation)
Year of publication
Research topics
2542

ความสัมพันธ์ระหว่างระดับ C3 กับแอนตินิวเคลีย แอนติบอดีในผู้ป่วยโรคเอส แอล อี จำนวน 220 ราย ของสถาบันโรคผิวหนัง (en translation)

ปีที่ตีพิมพ์ : 2542 ปีที่ : 15 ฉบับที่ : 4 หน้าที่ : 175-184 ประเภท: research keyword: แหล่งที่มา:

Journal : วารสารโรคผิวหนัง

Keyword : autoantibodies, antinuclear antibodies (ANA), systemic lupus erythematosus (SLE), ออโตแอนติบอดี, แอนตินิวเคลียแอนติบอดี, เอส แอล อี, 1999

5 view