ความสอดคล้องของการใช้แผ่นรองชนิด Finn chamber และ Hill Top chamber ต่อการเกิดปฏิกิริยาระคายเคือง ในการทดสอบวิธี Human 4hour Patch Testing (en translation)
Year of publication
Research topics
2547

ความสอดคล้องของการใช้แผ่นรองชนิด Finn chamber และ Hill Top chamber ต่อการเกิดปฏิกิริยาระคายเคือง ในการทดสอบวิธี Human 4hour Patch Testing (en translation)

ปีที่ตีพิมพ์ : 2547 ปีที่ : 29 ฉบับที่ : 5 หน้าที่ : 254-260 ประเภท: research

Journal : วารสารกรมการแพทย์

Keyword : H4hPT, Concordance, Finn chamber, Hill Top chamber, การทดสอบสารระคายเคืองวิธี H4hPT, 2004

10 view