การเปรียบเทียบโครงสร้างของ candida albican ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนจากการเตรียมบล็อคตัวอย่างสองวิธี (en translation)
Year of publication
Research topics
2547

การเปรียบเทียบโครงสร้างของ candida albican ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนจากการเตรียมบล็อคตัวอย่างสองวิธี (en translation)

ปีที่ตีพิมพ์ : 2547 ปีที่ : 29 ฉบับที่ : 5 หน้าที่ : 275-279 ประเภท: research

Journal : วารสารกรมการแพทย์

Keyword : ultrastructure candida albicans, โครงสร้างของเชื้อรา, 2004

4 view