การเปรียบเทียบวิธีใช้ KOH-DMSO และ KONCPA ในการวินิจฉัยโรคเชื้อราที่เล็บ (en translation)
Year of publication
Research topics
2547

การเปรียบเทียบวิธีใช้ KOH-DMSO และ KONCPA ในการวินิจฉัยโรคเชื้อราที่เล็บ (en translation)

ปีที่ตีพิมพ์ : 2547 ปีที่ : 29 ฉบับที่ : 5 หน้าที่ : 291-296 ประเภท: research

Journal : วารสารกรมการแพทย์

Keyword : KOH, DMSO, HONCPA, onychomycosis, การวินิจฉัยโรคเชื้อราที่เล็บ, 2004

4 view