top
การอักเสบของหลอดเลือดฝอยที่ผิวหนัง: สิ่งบ่งชี้ถึงภาวะการติดเชื้อฉวยโอกาสในผู้ป่วย HIV ที่มีผื่นผิวหนังแบบ PPE
ปีที่ตีพิมพ์
ชื่อบทความงานวิจัย
2544

การอักเสบของหลอดเลือดฝอยที่ผิวหนัง: สิ่งบ่งชี้ถึงภาวะการติดเชื้อฉวยโอกาสในผู้ป่วย HIV ที่มีผื่นผิวหนังแบบ PPE

ปีที่ตีพิมพ์ : 2544 ปีที่ : 26 ฉบับที่ : 8 หน้าที่ : 373-377 ประเภท: research

วารสาร : วารสารกรมการแพทย์

Keyword : หลอดเลือดฝอย, HIV, PPE, การติดเชื้อฉวยโอกาส, 2001

4 view