การหา T-lymphocytes ด้วยวิธี E-rosette ในคนปกติ (en translation)
Year of publication
Research topics
2527

การหา T-lymphocytes ด้วยวิธี E-rosette ในคนปกติ (en translation)

ปีที่ตีพิมพ์ : 2527 ปีที่ : 9 ฉบับที่ : 5 หน้าที่ : 295-298 ประเภท: research

Journal : วารสารกรมการแพทย์

Keyword : T-lymphocytes, E-rosette, 1984

13 view