การศึกษา autoantibodies ในน้ำเหลืองของผู้ป่วยโรค Lupus nephritis (en translation)
Year of publication
Research topics
2547

การศึกษา autoantibodies ในน้ำเหลืองของผู้ป่วยโรค Lupus nephritis (en translation)

ปีที่ตีพิมพ์ : 2547 ปีที่ : 20 ฉบับที่ : 4 หน้าที่ : 163-170 ประเภท: research

Journal : วารสารโรคผิวหนัง

Keyword : systemic lupus erythematosus, lupus nephritis, antinuclear antibody, โรคเอสแอลอี, โรคลูปัสเนฟไฟรติส, แอนตินิวเคลียแอนติบอดี, 2004

3 view