การศึกษาและทดลองสูตรตำรับยาครีม 2% Ketoconazole เพื่อใช้รักษาโรคผิวหนังจากเชื้อรา (en translation)
Year of publication
Research topics
2540

การศึกษาและทดลองสูตรตำรับยาครีม 2% Ketoconazole เพื่อใช้รักษาโรคผิวหนังจากเชื้อรา (en translation)

ปีที่ตีพิมพ์ : 2540 ปีที่ : 7 ฉบับที่ : 1 หน้าที่ : 31-42 ประเภท: research

Journal : สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล

Keyword : Ketoconzole, เชื้อรา, 1997

9 view