การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลการรักษาด้วยการฉายแสง narrow-band uvb โดยใช้ปริมาณแสงเริ่มต้นระหว่าง 30%MED และ 50%MED ในการรักษาผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน (en translation)
Year of publication
Research topics
2551

การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลการรักษาด้วยการฉายแสง narrow-band uvb โดยใช้ปริมาณแสงเริ่มต้นระหว่าง 30%MED และ 50%MED ในการรักษาผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน (en translation)

ปีที่ตีพิมพ์ : 2551 ปีที่ : 24 ฉบับที่ : 3 หน้าที่ : 137-149 ประเภท: research

Journal : วารสารโรคผิวหนัง

Keyword : initial NB-UVB dose, 30%MED, 50%MED, Narrow . band UVB, NB-UVB, ปริมาณแสงอัลตราไวโอเลตบีชนิดโรแบนด์เริ่มต้น, รังสีอัลตราไวโอเลตชนิดเนโรแบนด์, 2008

3 view