การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการรักษา Becker’s nevus: โดยใช้เครื่องIntense Pulsed Light and กับ Frequency double Q-switched Nd:YAG Laser (en translation)
Year of publication
Research topics
2551

การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการรักษา Becker's nevus: โดยใช้เครื่องIntense Pulsed Light and กับ Frequency double Q-switched Nd:YAG Laser (en translation)

ปีที่ตีพิมพ์ : 2551 ปีที่ : 24 ฉบับที่ : 4 หน้าที่ : 177-184 ประเภท: research

Journal : วารสารโรคผิวหนัง

Keyword : Becker' s nevus, Frequency-double Qrswitched Nd:YAG Laser, Intense Pulsed Light, 2008

6 view