การศึกษาเปรียบเทียบค่าใช้จ่าย ประสิทธิภาพและผลแทรกซ้อนของยาทารักษาฝ้าซึ่งผลิตโดยสถาบันโรคผิวหนังกับยาทารักษาฝ้านำเข้าจากต่างประเทศ (en translation)
Year of publication
Research topics
2552

การศึกษาเปรียบเทียบค่าใช้จ่าย ประสิทธิภาพและผลแทรกซ้อนของยาทารักษาฝ้าซึ่งผลิตโดยสถาบันโรคผิวหนังกับยาทารักษาฝ้านำเข้าจากต่างประเทศ (en translation)

ปีที่ตีพิมพ์ : 2552 ปีที่ : 34 ฉบับที่ : 2 หน้าที่ : 142-149 ประเภท: research

Journal : วารสารกรมการแพทย์

Keyword : melasma, hydorquinone, Triluma, efficacy, ฝ้า, ไฮโดรควิโนน, ประสิทธิภาพ, 2009

3 view