การศึกษาฤทธิ์ระคายเคืองต่อผิวหนังของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางโดยวิธี Human 4-H Patch Testing (en translation)
Year of publication
Research topics
2545

การศึกษาฤทธิ์ระคายเคืองต่อผิวหนังของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางโดยวิธี Human 4-H Patch Testing (en translation)

ปีที่ตีพิมพ์ : 2545 ปีที่ : 18 ฉบับที่ : 1 หน้าที่ : 5-12 ประเภท: research

Journal : วารสารโรคผิวหนัง

Keyword : predictive skin irritation, human 4-h patch test,โรคแพ้สัมผัส, ฤทธิ์ระคายเคือง, แพทเทส, 2002

4 view