การศึกษาย้อนหลังของโรค Lupus Erythematosus Panniculitis/Profundus (LEP)ที่สถาบันโรคผิวหนังในช่วง 10 ปี (en translation)
Year of publication
Research topics
2545

การศึกษาย้อนหลังของโรค Lupus Erythematosus Panniculitis/Profundus (LEP)ที่สถาบันโรคผิวหนังในช่วง 10 ปี (en translation)

ปีที่ตีพิมพ์ : 2545 ปีที่ : 27 ฉบับที่ : 5 หน้าที่ : 226-230 ประเภท: research

Journal : วารสารกรมการแพทย์

Keyword : LEP, Lepus Erythematosus, Panniculotus, Profundus, 2002

3 view