การศึกษาผลการรักษาเส้นเลือด Facial Telangiectases ด้วย Cooling Contact Variable Pulse Width 1064 nm Nd: YAG Laser (en translation)
Year of publication
Research topics
2546

การศึกษาผลการรักษาเส้นเลือด Facial Telangiectases ด้วย Cooling Contact Variable Pulse Width 1064 nm Nd: YAG Laser (en translation)

ปีที่ตีพิมพ์ : 2546 ปีที่ : 19 ฉบับที่ : 4 หน้าที่ : 169-174 ประเภท: research

Journal : วารสารโรคผิวหนัง

Keyword : เส้นเลือดฝอยพองขยายตัว, เครื่องเลเซอร์ Nd: YAG, telangiectases, Nd: YAG Laser, 2003

3 view