การศึกษาทางระบาดวิทยาเพื่อประเมินความชุกของโรคที่เกิดบริเวณเท้า ณ สถาบันโรคผิวหนัง (en translation)
Year of publication
Research topics
2545

การศึกษาทางระบาดวิทยาเพื่อประเมินความชุกของโรคที่เกิดบริเวณเท้า ณ สถาบันโรคผิวหนัง (en translation)

ปีที่ตีพิมพ์ : 2545 ปีที่ : 27 ฉบับที่ : 6 หน้าที่ : 248-257 ประเภท: research

Journal : วารสารกรมการแพทย์

Keyword : เท้า, Epidemiology, foot diseases, 2002

4 view