การศึกษาความชุกของโรคผิวหนังจากการติดเชื้อ Mycobacterium marinumในกลุ่มผู้มีอาชีพเลี้ยงปลากัดในจังหวัดนครปฐม (en translation)
Year of publication
Research topics
2544

การศึกษาความชุกของโรคผิวหนังจากการติดเชื้อ Mycobacterium marinumในกลุ่มผู้มีอาชีพเลี้ยงปลากัดในจังหวัดนครปฐม (en translation)

ปีที่ตีพิมพ์ : 2544 ปีที่ : 17 ฉบับที่ : 2 หน้าที่ : 75-83 ประเภท: research

Journal : วารสารโรคผิวหนัง

Keyword : Prevalence of cutaneous Mycobacterium marinum infection, Fish Farm, antibiotic treatment, ความชุกกของโรคผิวหนังจากการติดเชื้อ M.marinum, ฟาร์มปลากัด, การรักษาด้วยยาปฏิชีวนะ, 2001

3 view