การศึกษาความชุกของโรคปมราขาวบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์ (en translation)
Year of publication
Research topics
2555

การศึกษาความชุกของโรคปมราขาวบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์ (en translation)

ปีที่ตีพิมพ์ : 2555 ปีที่ : 37 ฉบับที่ : 4 หน้าที่ : 293-297 ประเภท: research

Journal : วารสารกรมการแพทย์

Keyword : white piedra, genitalia, โรคปมราขาว, อวัยวะสืบพันธุ์, 2012

3 view