การวิเคราะห์การผ่าเหล่าของ XPAC gene ในผู้ป่วย Xeroderma Pigmentosum Group A (en translation)
Year of publication
Research topics
2538

การวิเคราะห์การผ่าเหล่าของ XPAC gene ในผู้ป่วย Xeroderma Pigmentosum Group A (en translation)

ปีที่ตีพิมพ์ : 2538 ปีที่ : 11 ฉบับที่ : 3 หน้าที่ : 107-116 ประเภท: guideline

Journal : วารสารโรคผิวหนัง

Keyword : Xeroderma Pigmentosum Group A

5 view