top
การวิเคราะห์การผ่าเหล่าของ XPAC gene ในผู้ป่วย Xeroderma Pigmentosum Group A
ปีที่ตีพิมพ์
ชื่อบทความงานวิจัย
2538

การวิเคราะห์การผ่าเหล่าของ XPAC gene ในผู้ป่วย Xeroderma Pigmentosum Group A

ปีที่ตีพิมพ์ : 2538 ปีที่ : 11 ฉบับที่ : 3 หน้าที่ : 107-116 ประเภท: guideline

วารสาร : วารสารโรคผิวหนัง

Keyword : Xeroderma Pigmentosum Group A

4 view