การรักษา Seborrheic Dermatitis ด้วยยาทา Ketoconazole (en translation)
Year of publication
Research topics
2532

การรักษา Seborrheic Dermatitis ด้วยยาทา Ketoconazole (en translation)

ปีที่ตีพิมพ์ : 2532 ปีที่ : 14 ฉบับที่ : 7 หน้าที่ : 513-517 ประเภท: research

Journal : วารสารกรมการแพทย์

Keyword : seborrheic, dermatitis, ketoconazole, 1989

4 view