การรักษา Mycosis fungoidesและparapsoriasis en plaque ด้วย PUVA (en translation)
Year of publication
Research topics
2526

การรักษา Mycosis fungoidesและparapsoriasis en plaque ด้วย PUVA (en translation)

ปีที่ตีพิมพ์ : 2526 ปีที่ : 2 ฉบับที่ : 1 หน้าที่ : 14-17 ประเภท: research

Journal : จุลสารสมาคมแพทย์ผิวหนัง

Keyword : PUVA, mycosis, parapsoriasis, PEP, 1983

4 view