การรักษาโรค Hypopigmented mycosis fungoides โดยการฉายแสงด้วย Narrowband UVB (en translation)
Year of publication
Research topics
2547

การรักษาโรค Hypopigmented mycosis fungoides โดยการฉายแสงด้วย Narrowband UVB (en translation)

ปีที่ตีพิมพ์ : 2547 ปีที่ : 29 ฉบับที่ : 5 หน้าที่ : 241-246 ประเภท: research

Journal : วารสารกรมการแพทย์

Keyword : Narrowband UVB phototherapy, Hypopigmented mycosis fungoides, 2004

12 view