การรักษาโรคพิษสารหนู เปรียบเทียบผลการรักษาด้วยยา penicillamine และ BAL (en translation)
Year of publication
Research topics
2536

การรักษาโรคพิษสารหนู เปรียบเทียบผลการรักษาด้วยยา penicillamine และ BAL (en translation)

ปีที่ตีพิมพ์ : 2536 ปีที่ : 18 ฉบับที่ : 2 หน้าที่ : 88-91 ประเภท: research

Journal : วารสารกรมการแพทย์

Keyword : BAL, Penicillamin, สารหนู, 1993.

4 view