การรักษาโรคพิษสารหนู ชนิดรุนแรงด้วยยา etratinate ร่วมกับ BAL (en translation)
Year of publication
Research topics
2536

การรักษาโรคพิษสารหนู ชนิดรุนแรงด้วยยา etratinate ร่วมกับ BAL (en translation)

ปีที่ตีพิมพ์ : 2536 ปีที่ : 18 ฉบับที่ : 4 หน้าที่ : 178-181 ประเภท: research

Journal : วารสารกรมการแพทย์

Keyword : Etretinate, BAL ,สารหนู, 1993

2 view