การรักษาเคอราโตเอแคนโทม่าขนาดยักษ์ด้วยเอเทรตติเนต: รายงานผู้ป่วย 1 ราย (en translation)
Year of publication
Research topics
2531

การรักษาเคอราโตเอแคนโทม่าขนาดยักษ์ด้วยเอเทรตติเนต: รายงานผู้ป่วย 1 ราย (en translation)

ปีที่ตีพิมพ์ : 2531 ปีที่ : 13 ฉบับที่ : 5 หน้าที่ : 291-293 ประเภท: case report

Journal : วารสารกรมการแพทย์

Keyword : เคอราโตเอแคนโทม่าขนาดยักษ์, keratoacanthoma, 1988

5 view