การรักษาหูดด้วยวิธี DNCP Immunotherapy (en translation)
Year of publication
Research topics
2545

การรักษาหูดด้วยวิธี DNCP Immunotherapy (en translation)

ปีที่ตีพิมพ์ : 2545 ปีที่ : 27 ฉบับที่ : 7 หน้าที่ : 298-302 ประเภท: research

Journal : วารสารกรมการแพทย์

Keyword : DNCP, Vulgaris, หูด , HPV, 2002

4 view