การรักษาวัณโรคผิวหนัง (en translation)
Year of publication
Research topics
2526

การรักษาวัณโรคผิวหนัง (en translation)

ปีที่ตีพิมพ์ : 2526 ปีที่ : 2 ฉบับที่ : 1 หน้าที่ : 24-32 ประเภท: research

Journal : จุลสารสมาคมแพทย์ผิวหนัง

Keyword : cutaneous, tuberculosis, TBC, 1983

4 view