การปรับปรุงวิธีการหา Antinuclear Antibody(ANA) โดยใช้ Hep-2 Cell Substrate (en translation)
Year of publication
Research topics
2533

การปรับปรุงวิธีการหา Antinuclear Antibody(ANA) โดยใช้ Hep-2 Cell Substrate (en translation)

ปีที่ตีพิมพ์ : 2533 ปีที่ : 15 ฉบับที่ : 3 หน้าที่ : 164-170 ประเภท:

Journal : วารสารกรมการแพทย์

Keyword : antinuclear, antibody, ANA, hep 2, 1990

3 view