การประเมินผลการรักษาด้วยการฉายแสงอัลตร้าไวโอเลตในผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินที่มารับบริการ ณ หน่วยรังสีชีววิทยา ศูนย์โรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง ปี 2549-2552 (en translation)
Year of publication
Research topics
2553

การประเมินผลการรักษาด้วยการฉายแสงอัลตร้าไวโอเลตในผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินที่มารับบริการ ณ หน่วยรังสีชีววิทยา ศูนย์โรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง ปี 2549-2552 (en translation)

ปีที่ตีพิมพ์ : 2553 ปีที่ : 26 ฉบับที่ : 4 หน้าที่ : 208-213 ประเภท: research

Journal : วารสารโรคผิวหนัง

Keyword : ultraviolet treatment, PUVA, Re-PUVA, narrow band UVB, การรักษาด้วยแสงอัลตร้าไวโอเลต, การรักษาด้วยแสงอัลตร้าไวโอเลต A ร่วมกับรับประทานยา psoralen (PUVA), การรักษาด้วยแสงอัลตร้าไวโอเลต A ร่วมกับรับประทานยา psoralen และ ยา acitretin (Re-PUVA), การฉายแสงอัลตร้าไวโอเลต B ช่วงคลื่นแคบ (NB-UVB), 2010

6 view