การตอบสนองต่อการรักษา Eosinophilic pustular folliculitis ด้วยไพรอกซิแคมชนิดทาและอินโดเมทาซินชนิดรับประทาน (en translation)
Year of publication
Research topics
2541

การตอบสนองต่อการรักษา Eosinophilic pustular folliculitis ด้วยไพรอกซิแคมชนิดทาและอินโดเมทาซินชนิดรับประทาน (en translation)

ปีที่ตีพิมพ์ : 2541 ปีที่ : 14 ฉบับที่ : 3 หน้าที่ : 73-79 ประเภท: case report

Journal : วารสารโรคผิวหนัง

Keyword : eosinophilic pustular folliculitis, Ofuji's disease, topical piroxicam, oral indomethacin, โรคโอฟูจิ, ไพรอกซิแคมชนิดทา, อินโดเมทาซินชนิดกิน, 1998

3 view