การตรวจหา Demodex spp.ทางห้องปฏิบัติการ (en translation)
Year of publication
Research topics
2550

การตรวจหา Demodex spp.ทางห้องปฏิบัติการ (en translation)

ปีที่ตีพิมพ์ : 2550 ปีที่ : 12 ฉบับที่ : 1 หน้าที่ : 51-54 ประเภท: guideline

Journal : วารสารผิวหนัง

Keyword : Demodex spp, SSSB, 2007

2 view