การดัดแปลงวิธีการตรวจ LE Cell (en translation)
Year of publication
Research topics
2547

การดัดแปลงวิธีการตรวจ LE Cell (en translation)

ปีที่ตีพิมพ์ : 2547 ปีที่ : 29 ฉบับที่ : 5 หน้าที่ : 313-318 ประเภท: research

Journal : วารสารกรมการแพทย์

Keyword : LE cell, 2004

3 view